1 λίτρο = 10dl = 100 cl = 1000 ml επίσης
1 dl = 10cl = 100 ml